Logo

ul. Mariacka 37/7 (III Piętro), 40-014 Katowice
tel./fax: 32 206 88 82

 
Logo

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych


Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych
na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o komornikach sądowych i egzekucji (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1277 /  / ustawą z dnia 22   marca   2018   r. o komornikach sądowych (Dz. U.   z 2018   r. poz.   771 z późn.   zm.). ) oraz Ustawą z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. z 2018 r. poz. 155)

Tożsamość administratora
Administratorem jest Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach Leszek Ferczykowski, mający siedzibę w Katowicach przy ul. Mariackiej 37/7  – jako funkcjonariusz publiczny odpowiada za wykonywanie obowiązków wynikających z z przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o komornikach sądowych i egzekucji (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1277) /  / ustawy z dnia 22   marca   2018   r. o komornikach sądowych (Dz. U.   z 2018   r. poz.   771 z późn.   zm.).

Dane kontaktowe administratora
Z administratorem – Komornikiem Sądowym przy Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach Leszkiem Ferczykowskim – można skontaktować się poprzez adres e-mail: komorniklf@gmail.com, telefonicznie 32 206 88 82 lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych
Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może Pani/Pan skontaktować się poprzez e-mail komorniklf@gmail.com. Z inspektorem ochrony danych można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna
Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązków wynikających z z przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o komornikach sądowych i egzekucji (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1277) /  / ustawy z dnia 22   marca   2018   r. o komornikach sądowych (Dz. U.   z 2018   r. poz.   771 z późn.   zm.) oraz Ustawą z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. z 2018 r. poz. 155).

Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest niezbędność do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze, wynikających z przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o komornikach sądowych i egzekucji (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1277) / ustawy z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych (Dz. U.   z 2018   r. poz.   771 z późn.   zm.).


Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane stronom oraz uczestnikom postępowania egzekucyjnego, zabezpieczającego oraz w ramach wykonywanych czynności nieegzekucyjnych oraz urzędom lub instytucjom, uczestniczą w postępowaniach prowadzonych w ramach czynności z mocy w/w ustawy.

Pani/Pana dane osobowe mogą być również podmiotom przetwarzającym, realizującym na rzecz administratora danych zadania w zakresie: obsługi księgowej oraz obsługi informatycznej,

Okres przechowywania danych
Dane będą przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 października 2011 r. w sprawie przechowywania akt spraw komorniczych oraz zamkniętych urządzeń ewidencyjnych (Dz. U. poz. 1366), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 marca 2015 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie przechowywania akt spraw komorniczych oraz zamkniętych urządzeń ewidencyjnych (Dz. U. poz. 472).

Prawo do ograniczenia przetwarzania
Przetwarzanie Pani/Pana danych może zostać ograniczone, z wyjątkiem ważnych względów interesu publicznego RP lub Unii Europejskiej.

Prawa podmiotów danych
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani/Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.

Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) - ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

Informacja o dowolności lub obowiązku podania danych
Pani/Pana dane są niezbędne, aby zrealizować ustawowe uprawnienia Komornika Sądowego. Podanie danych osobowych jest obowiązkowe, gdyż wynika ze wskazanych powyżej podstaw prawnych.

Informacja o automatycznym przetwarzaniu i profilowaniu
Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.