Logo

ul. Mariacka 37/7 (III Piętro), 40-014 Katowice
tel./fax: 32 206 88 82

 
Logo

Wniosek o wszczęcie egzekucji wraz z oryginałem tytułu wykonawczego i ewentualnym pełnomocnictwem do składania oświadczeń woli w imieniu wierzyciela, można złożyć w kancelarii w godzinach jej pracy, jak i wysłać pocztą na adres kancelarii.

Wniosek o wszczęcie egzekucji z urzędu umożliwia prowadzenie egzekucji według wszystkich dopuszczalnych sposobów (ruchomości, wynagrodzenie za pracę, rachunki bankowe, wierzytelności, prawa majątkowe), z wyjątkiem egzekucji z nieruchomości, której prowadzenie możliwe jest tylko na wniosek wierzyciela. Wierzyciel może wskazać tylko wybrane przez siebie sposoby egzekucji, tym samym ograniczając egzekucję o pozostałe sposoby.

Wnioski i oświadczenia w prowadzonych już postępowaniach, winny być składane w formie pisemnej (nie elektronicznej) z podpisem osoby uprawnionej.

Zaświadczenia w sprawach alimentacyjnych wydawane są w terminie 7 dni od daty wpływu wniosku (odbiór osobisty).